راههای ارتباطی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. راههای ارتباطی

راههای ارتباطی

شهر حبیب آباد درنزدیکی اصفهان، اردستان و دولت آباد (مرکز شهرستان برخوار) قرار دارد و به لحاظ ارتباطی موقعیت مناسبی را داراست. حبیب آباد از شمال به اردستان، از جنوب به اصفهان، ازشرق به ورتون و از غرب به شهر دولت آباد راه دارد. اطراف این شهر را اراضی زراعی، کشاورزی و بایر فرا گرفته است.

راه ارتباطی بین شهر حبیب آباد و پنج روستای حوزه نفوذ یعنی روستاهای شاپور آباد، کمشچه، علی آباد ملاعلی، علی آباد چی و پروانه به صورت آسفالته می باشد. در این بین راه روستاهای علی آباد چی و پروانه به صورت راه اصلی می باشد و راه روستاهای شاپور آباد، کمشچه، علی آباد ملاعلی بصورت راه روستایی آسفالته می باشد.

راه ارتباطی بین شهری
حبیب آباد با شهرهای دولت آباد، دستگرد، کمشچه و اردستان، ورتون و نایین مجاور و از سویی از جانب جنوبی شهر با اصفهان در ارتباط می باشد.
این شهر در انتهای جاده سازمان برنامه قرار گرفته است، این جاده از جاده اصلی اصفهان تهران منشعب گردیده است و شهرهای گز و خورزوق، دستگرد و دولت آباد و حبیب آباد را به هم متصل می کند. همچنین حبیب آباد از جاده اصفهان اردستان، از سوی جنوب به اصفهان و تهران و از شمال به اردستان راه دارد. جاده نایین ورتون نیز از سوی شرق این شهر را با نایین مرتبط می سازد.

راه های روستائی

حبیب آباد از بلوار امام خمینی (جاده ترانزیتی اصفهان اردستان) در جنوب شهر به ” ملا علی آباد ” و از جاده سازمان برنامه در غرب به “شاپور آباد” راه دارد. راه ارتباطی بین شهر حبیب آباد و پنج روستای حوزه نفوذ یعنی روستاهای شاپور آباد، کمشچه، علی آباد، ملاعلی، علی آباد چی و پروانه به صورت آسفالته می باشد. در این بین راه روستاهای علی آباد چی و پروانه به صورت راه اصلی می باشد و راه روستاهای شاپور آباد، کمشچه، علی آباد ملاعلی بصورت راه روستایی آسفالته می باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست