مردم شناسی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مردم شناسی

مردم شناسی

با توجه به اینکه شهر حبیب آباد در سال ۱۳۷۹ تبدیل به شهر شده است در حال حاضر در جای جای شهر شاهد پیوستگی نظام اجتماعی روستایی و شیوه سکونت روستایی می باشم و تحول چشمگیری در عرصه اجتماعی صورت نگرفته است. تداوم نظام اجتماعی روستایی با ساختار پیشین ناشی از عدم تحول در عرصه شهری، کاربری ها و … می باشد. طبق بررسی صورت گرفته در شهر، ساکنین فعلی شهر اکثرا به دلیل اینکه پدرانشان در روستای حبیب آباد ساکن بوده اند در این شهر زندگی می کنند. مردم حبیب آباد از اقوام فارس و دارای لهجه اصفهانی می باشند. نزدیکی شهر حبیب آباد به شهر اصفهان سبب رونق و رشد اجتماعی و اقتصادی شده و سبب جذب مهاجر به این منطقه گردیده است.

طبق بررسی صورت گرفته در شهر، ساکنین فعلی شهر اکثرا به دلیل اینکه پدرانشان در روستای حبیب آباد ساکن بوده اند، در این شهر زندگی می کنند(بومی بودن). مردم شهر حبیب آباد از اقوام فارس و دارای لهجه اصفهانی می باشند. نزدیکی این شهر به شهر اصفهان در سالهای اخیر بر رونق و رشد اجتماعی و اقتصادی آن افزوده و مهاجرانی از سایر اقوام نیز دراین شهر سکونت گرفته اند. شهر حبیب آباد درحال پوست انداختن و تغییر سیما از روستا به شهر می باشد. دستگاههای شهری شامل ادارات و سازمانهای دولتی و اجرایی رو به گسترش و توسعه می باشند . معابر آسفالت  تعریض می شوند. میدان و آبنما و یادمانهای شهری احداث می شود و همراه با آن توسعه اجتماعی درکلیه شئون آن ریشه دوانیده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست