سعید باقری
شهدای شهر
اخبار تصویری
اعضای شورای اسلامی
جاذبه های شهر
شاخص های مهم شهر
دیار معلم حبیب آبادی
۰
جمعیت کل
درجه شهرداری
۰
تعداد خانوار
سال تاسیس ۱۳۴۵
۰
تعداد شهدا و ایثارگران

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
پروژه اول۵۰%
۵۰%
فهرست