هزینه های کارکرد شش ماهه و عملکرد مالی سالیانه شهرداری حبیب آباد